طرح‌های منتخب

پس از برگزاری کارگاه‌های آنلاین Coaching، آپلود مدارک و مستندات ایده‌پردازان و در نهایت ارائه حضوری ۲۴ طرح گزینش شده در مرحله غربالگری اولیه(چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۸)، هفت طرح با توجه به نظر داوران و بررسی مستندات، برای ارجاع به کمیته تصمیم‌گیری تخصیص حمایت‌های مادی و معنوی انتخاب شدند.

لیست منتخبین:

ردیفکد طرحنام و نام خانوادگیدانشگاه / شرکت 
۱C037فاضل مکاریان‌فردجهرمیشرکت دانش بنیان چتر سبز صنعت باربد
۲C077محمدجواد نوروزخانیایده گران سورن آب
۳C112مرتضی تقوایی حسین‌زادهبهپویان امین منتظر
۴P009سید محمود موسویدانشگاه فردوسی مشهد
۵C025علی اسدیفرادانش تمیس کارمانیا
۶C050سینا صمیمی سدهسرور پویان رستاخیز
۷P056کژال احمدنژاددانشگاه صنعتی اصفهان